Otázky a odpovědi: FAQ

Co je "NS"?

NS je zkratka pro "normostranu", měrnou jednotku textu, která odpovídá 1800 znakům vč. mezer.

Proč mám platit za mezery?

Mezery v textu můžete brát jako ekvivalent práce s formátováním textu, které má překladatel často víc než dost. Mimoto,textpsanýbezmezerbyVámnejspíšekničemunebyl ;-)

Proč nemáte jednotné a jasně stanovené sazby?

Sazby se pohybují v závislosti na objemu a náročnosti, resp. na požadované rychlosti vyhotovení překladu, protože jsou na každý překlad kladeny různé nároky. Zkušenost ukázala, že pro zajištění stejné úrovně pečlivosti všem textům se přecijen u některých z nich děje více "práce na pozadí" - doptávání se po účelu, ověřování unikátních termínů, konzultace s rodilými mluvčími, atd.

Co je ověřený překlad?

Jedná se o překlad opatřený doložkou soudního tlumočníka. Soudní tlumočník je termín ze zákona o soudních znalcích a jde o krajským soudem nebo ministerstvem spravedlnosti jmenovaného tlumočníka a/nebo překladatele. Překlady opatřené doložkou (s razítkem a podpisem) jsou v zemích, kde je jazyk překladu úředním jazykem, použitelné pro právní styk jak se soukromými osobami a společnostmi, tak s institucemi státní moci. 

Příklady takových dokumentů naleznete v rychlém ceníku.

Proč si není dobré nechat si přeložit prostou kopii dokumentu?

Vykonávací vyhláška k zákonu o soudních znalcích v náležitostech překladu výslovně ukládá, aby ověřený překlad byl spolu s tlumočnickou doložkou svazován a opatřován pečetí jen buďto s originálem dokumentu, nebo s jeho ověřenou kopií.

V případě dokumentů bez zvláštních identifikačních znaků (vlysy, ochranné prvky) stačí takový dokument nechat ověřit na CzechPointu. V opačném případě musí pravost kopie ověřit notář.

Pakliže je ověřený překlad pořízen a připojen k prosté kopii dokumentu, nebude platnost tohoto dokumentu s největší pravděpodobností v příslušném řízení uznána. Toto riziko v tomto případě bere na sebe zadavatel překladu.


Rychlý ceník

Pro ověřené překlady

  • výpisů z obchodního rejstříku
  • výpisů z rejstříku trestů
  • vysvědčení
  • osvědčení
  • certifikátů
  • plných mocí
přejděte na rychlý ceník